Khám Tổng Quát

Phát hiện bệnh càng sớm càng dễ chữa trị, chi phí thấp. Ngược lại, phát hiện bệnh trễ, chi phí thường là gấp đôi, gấp ba hoặc nhiều hơn tùy vào tình trạng bệnh